Porotní soudy

Literatura

PROUZA, Daniel

Laický prvek při soudním rozhodování v trestních věcech aneb přísedící ano či ne?

KÜHN

Laický prvek v justici: archaismus v 21. století nepotřebný?

JUDR. ŠEVČÍK, Oldřich

ŽOČKOVÁ, Markéta

Porotní soudnictví v Československu. Praha, 1998. Diplomová práce. Právnická fakulta UK. Vedoucí práce Miloslav Doležal. 

STŘÍBRNÁ, Nikol

Trestní řízení v první ČSR. Brno, 2012. Diplomová práce.  Právnická fakulta MUNI. Vedoucí práce Karel Schelle.

SCHORM, Petr

Porotní soudnictví v Československu. Praha, 1998. Diplomová práce. Právnická fakulta UK. Vedoucí práce Karel Malý. 

RAMPASOVÁ, Alena

Retribuční dekrety a lidové soudnictví v Československu po druhé světové válce. Praha, 2000. Diplomová práce. Právnická fakulta UK. Vedoucí práce Jan Gronský. 

PUTNA, Jiří

Angloamerický právní systém. Brno, 2010. Diplomová práce.  Právnická fakulta MUNI. Vedoucí práce Miloš Večeřa.

NOVÝ, Dušan

Porotní soudnictví v Československu. Praha, 1998. Diplomová práce. Právnická fakulta UK. Vedoucí práce Karel Malý. 

MERCOVÁ, Barbara

Laický prvek v českém trestním právu procesním se zaměřením na jeho budoucí úpravu inspirovanou systémem francouzského soudnictví. Plzeň, 2009. Diplomová práce. Fakulta právnická ZČU. Vedoucí práce Milan Suk. 

"Žurnalista" V. Hrachovec a dr. Frant

Sedláček na soudu veřejnosti: odpověď na brožůru nadepsanou "Obecní hospodářství plzeňské před porotou pražskou" a vydanou JUDrem. Frant. Sedláčkem pod jménem Václava Hrachovce. Plzeň: Nákladem Českého národního klubu, 1899, 71 s.  Anotace: Další pojednání týkající se tiskového soudního procesu s „Plzeňským věštníkem“, tentokrát z pohledu druhé strany tohoto soudního sporu. Publikace je dostupná v Národní knihovně ČR.

Zrádce dr. Karel Šviha před porotou

Praha: Svěcený, 1914.  Anotace: Tento stenografický protokol zpřístupňuje řízení před porotním soudem konané v roce 1914 s konfidentem pražské státní policie, poslancem říšské rady a právníkem dr. Karlem Švihou. Dokument je dostupný v Městské knihovně Praha.

VESELSKÝ

Karla Havlíčka kutnohorský pobyt a porotní soud, konaný 12. listopadu 1851. Kutná Hora: knihkupectví a knihtiskárny K. Šolce, 1889.  Anotace: Reportáž ze soudního procesu s významným českým novinářem, básníkem a politikem Karlem Havlíčkem Borovským, který se konal u soudu v Kutné Hoře v roce 1851. V reportáži je možné sledovat průběh konkrétního soudního řízení před porotním soudem. Publikace je dostupná v Národní knihovně ČR.

ŠIMÁK, Jaroslav

Zákon o porotních soudech. Praha: Nákladem Právnického knihkupectví a nakl. V.Linhart, 1947.  Anotace: Komentář k zákonu o porotních soudech z roku 1946 byl vydán v roce 1947 rozebírá a vysvětluje jednotlivá ustanovení tohoto zákona, což čtenáři umožní pochopit tehdejší ideologický a odborný pohled na problematiku porotního soudnictví. Publikace je dostupná v Národní knihovně ČR.

SYNEK, Emil

Soudnictví porotní, jeho vývoj a oprávněnost: Kritické úvahy vzhledem ku připravované reformě tiskového a trestního zákona. Olomouc : Promberger, 1903. Anotace: Tato kniha z roku 1903 je sbírkou úvah o porotním soudnictví, které byly vydány v souvislosti s připravovanou reformou trestního a tiskového zákona. Čtenář se z publikace může dozvědět, jak fungovalo porotní soudnictví na počátku 20. století a jaký byl tehdejší názor odborné veřejnosti na tuto problematiku – zda odborníci porotní soudy podporovali či kritizovali, nebo zda navrhovali určité změny, které by se daly uplatnit i dnes. Publikace je dostupná v Národní knihovně ČR.

SVOZIL, Josef

Pravda v aféře Švihově. Praha: Němec, 1914. Anotace: Tato kniha je vyjádřením nesouhlasu politického publicisty s průběhem soudního řízení s konfidentem Karlem Švihou a s novinářskou štvanicí proti K. Švihovi a jeho přátelům. Dostupná v Městské knihovně Praha.

STIMSON, Shannon C

The American revolution in the law: Anglo-American jurisprudence before John Marshall. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990.  Anotace: Právní dějiny právní vědy a justice ve Spojených státech amerických umožní čtenáři nahlédnout do soudního systému, v němž porotní soudy dlouhodobě fungují a kde jsou přirozenou součástí soudního systému. Dostupná v Masarykově knihovně Univerzity Karlovy v Jinonicích.

Po dvaceti letech

Po dvaceti letech : porotní soud Karla Havlíčka Borovského, který dne 12. listopadu 1851 odbýván byl u c.k. Zemského soudu v Hoře Kutné. Praha: Grégr a Ferd. Dattel, 1871.  Anotace: Tato publikace vzpomíná s odstupem 20 let na soudní řízení s Karle Havlíčkem Borovským, které bylo vedeno před porotním soudem v Kutné Hoře. Kniha je dostupná v Národní knihovně, a to i jako digitalizovaný text.

MALÝ, Karel; SOUKUP, Ladislav

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010.  Anotace: Tato vysokoškolská učebnice je sborníkem příspěvků od různých odborníků z oblasti práva, které se věnují právu a jeho vývoji v  Československu období let 1918 až 1938. Právě v období Československa se porotní soudnictví rozvíjelo, následná druhá světová válka však jeho rozvoj zastavila. Publikace je dostupná v Národní knihovně ČR.

MALÝ, Karel

Dějiny státu a práva v Československu.: Díl 1, Do r. 1918. Praha: Panorama, 1988.  Anotace: Komplexní vysokoškolská učebnice o právních dějinách a souvisejícím právním vývoji v českých zemích do roku 1918. Čtenáři se zde mohou dočíst o vzniku a fungování porotních soudů v období Rakousko - Uherska. Publikace je dostupná v Národní knihovně ČR.

LUKAŠČÍK, Rudolf

Porotní přelíčení Arnošta Bernera, Petra Cingra a Thadeáše Regra proti Rudolfu Lukaščíkovi odbývané ve dnech 8. a 10. května 1897 před porotním soudem v Novém Jičíně. Lhotka u Mor. Ostravy: R. Lukaščík, 1897.  Anotace: Pojednání popisuje spor a průběh soudního řízení u porotního soudu v Novém Jičíně ve sporu mezi Rudolfem Lukaščíkem a Petrem Cingrem, Arnoštem Bernerem a Thadeášem Regrem. Publikace je dostupná v Národní knihovně ČR, a to i v digitalizované podobě.

KOUBA, Josef

 Karel Havlíček před porotou Pražskou dne 13. dubna 1849 : na oslavení pětadvacetileté památky roku 1848. Praha: I.L. Kober, 1873.  Anotace: Další reportáž, která připomíná soudní řízení konané s Karlem Havlíčkem Borovským u pražského porotního soudu. K. H. Borovský byl v tomto řízení souzen za svou kritiku absolutistické ústavy, kterou zveřejňoval v Národních novinách. Publikace je dostupná v Národní knihovně v papírové podobě i ve formě digitalizovaného textu.

BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK.

Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, 1005 s. ISBN 80-210-4844-1.  Anotace: Tato komplexní publikace je výstupem vědeckého projektu Komunistické právo, v jehož rámci třicet právních odborníků kompexně zkoumalo specifika komunistického práva.Zájemci o problematiku porotních soudů se v této rozsáhlé publikaci mohou dozvědět o příčinách, které vedly ke zrušení porotních soudů v Československu a k přeměně soudních porot na soudce z lidu.

Zdroje

Text celé publikace je dostupný zde

http://www.komunistickepravo.cz/.

Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský před pražskou porotou v r. 1849. Praha: V.P. Nešnéra, 1896.  Anotace: Reportáž z dalšího soudního procesu s Karlem Havlíčkem Borovským, tentokrát konaného před pražským porotním soudem. V tomto procesu byl K. H. Borovský souzen pro kritiku nově přijaté okrojované ústavy obnovující absolutismus, která byla publikována v Národních novinách. Tato reportáž je dostupná v Národní knihovně ČR, a to i ve formě digitalizovaného textu.

HRACHOVEC, Václav.

Obecní hospodářství plzeňské před porotou pražskou. Praha: V. Hrachovec, 1899.  Anotace: Toto pojednání se týká tiskového soudního procesu s „Plzeňským věštníkem“, který byl před pražským porotním soudem souzen pro přečin proti bezpečnosti cti. Jde o další z publikací, v níž lze nahlédnout do průběhu konkrétního soudního řízení konaného před porotním soudem. Publikace je dostupná v Národní knihovně ČR.

BALÁK, Jan Matěj.

BALÁK, Jan Matěj. Podrobná reportáž z průběhu soudního procesu s JUDr. Albertem Gallusem týkajícího se dražby vybavení vinohradského Grandhotelu, který se konal na podzim r. 1892. Kr. Vinohrady: Vinohradské listy, 1892.  Anotace: Reportáž ze soudního procesu konaného v roce 1892 před pražským porotním soudem, ze které čtenář může zjistit, jak řízení před porotním soudem fungovalo. Dostupná v Městské knihovně Praha.

Zdroje

test

www.seznam.cz

DOLEŽAL, Miloslav

Dějiny státu a práva v Československu 1938-1960. Praha: Univerzita Karlova, 1984.  Anotace: Tato vysokoškolská učebnice se věnuje právu v období, kdy porotní soudnictví bylo nejdříve nacistickou nadvládou omezováno, až pod komunistickou vládou zcela zaniklo a bylo nahrazeno institutem soudců z lidu. Publikace je dostupná v Národní knihovně ČR.